Przejdź do treści

Statut

STATUT
Fundacji Zawsze w Formie Klub Sportowy

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Zawsze w Formie Klub Sportowy, dalej w Statucie zwana “Fundacją”, została ustanowiona przez Annę Cegłowską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Paulę Zajączkowską-Matejko zastępce Notariusza Mateusza Kur w Gdańsku w dniu 18.11.2022 r., Rep A nr 103918/2022.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą: „Zawsze w Formie”, „ZwF”.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały.

Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot.

§2

§3

§4

Nadzór nad Fundacją – co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim Fundacja została ustanowiona sprawuje minister właściwy do spraw sportu i turystyki.

§5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji o podobnych celach statutowych.

4. Dla realizacji zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek.

§6

1. Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

3. Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.

§7

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

ROZDZIAŁ II Cele i zasady działania Fundacji §8

Nadrzędnym celem fundacji są działania, które mają przyczyniać się do promocji i propagowania szeroko pojętego zdrowia, aktywności i dbałości o dobrą kondycję fizyczną oraz psychiczną, ze szczególnym uwzględnieniem sportu, rekreacji, zdrowego trybu życia, kultury, sztuki, historii, obyczajów, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Do działań, które mają prowadzić do osiągnięcia tego celu należą w szczególności:
1. Promowanie aktywności fizycznej, zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. 2. Wyrobienie nawyku ruchu bez względu na wiek, czy kondycję.
3. Kształtowanie odpowiedzialności za własne ciało i kondycję.
4. Ukazywanie znaczenia ruchu dla utrzymania zdrowia.
5. Doskonalenie sprawności fizycznej (zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych)

 1. Aktywizacja i integracja różnych grup wiekowych i społecznych, w tym dzieci, młodzieży szkolnej,osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych.
 2. Odpowiedź na zainteresowanie mieszkańców różnymi formami ruchu i przełamanie barier materialnych.
 3. Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej, skuteczne obniżenie stresu.
 4. Pogłębienie wiadomości dotyczących wpływu regularnie podejmowanej aktywności ruchowej naorganizm i wyrobienie nawyku aktywnego spędzenia wolnego czasu.
 5. Pokonanie bariery braku przyjemności z ćwiczeń ruchowych.
 6. Profilaktyka chorób.
 7. Działania na rzecz osób z zaburzeniami komunikacji, wynikającymi m.in. z niepełnosprawnościruchowej i intelektualnej.
 8. Podnoszenie sprawności językowej, integracja i włączanie do społeczeństwa osób z afazją.
 9. Sprzyjanie nowym znajomościom, tworzenie poczucia wspólnoty.
 10. Animacja życia sportowego i kulturalnego.
 11. Kształcenie dzieci i młodzieży, edukacja poprzez ruch, kształtowanie nawyków prozdrowotnych unajmłodszych, wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.
 12. Profilaktyka wad postawy u dzieci.
 13. Stymulowanie rozwoju mowy i stwarzanie warunków do wyrównywania jego opóźnień.
 14. Zwiększenie świadomości rodziców i zwrócenie uwagi na potrzebę stymulowania rozwoju języka u

najmłodszych dzieci.
20. Aktywizacja kobiet.
21. Aktywizacja osób starszych (po 60 roku życia).
22. Aktywizacja osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych).
23. Upowszechnienie i promowanie działań sportowych, artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych.
24. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej uzdolnionym osobom, będącym twórcami,animatorami życia sportowego i liderami społeczności lokalnych.
25. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, uczniowskimi,studenckimiwbudowaniupodstawprawidłowegoprocesuintegracjidzieci imłodzieżyze społeczeństwem, w formie organizowania rożnego rodzaju imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rozrywkowym.
26. Wsparcie merytoryczne osób i podmiotów promujących aktywność fizyczną oraz działającychw środowisku lokalnym i na jego rzecz.
27. Organizowanie imprez sportowych, fitnessowych, tanecznych, charytatywnych, rozrywkowych,koncertów, szkoleń, turniejów i wystaw.
28. Nadawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalności fundacji.
29. Promowanie regionów, w których jest prowadzona działalność, dbanie o ich rozwój i wizerunek.
30. Umożliwianie młodym ludziom zdobywania przydatnych w życiu umiejętności, praktyk oraz

doświadczeń.
31. Wspieranie inicjatyw oddolnych oraz materialna i niematerialna pomoc w ich realizacji.
32. Organizowanie nietypowych i niekonwencjonalnych wydarzeń, które odpowiadać będą na potrzeby lokalnych społeczności.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie wydarzeń, warsztatów, maratonów sportowych i tanecznych, feshwali, spotkań, wystaw,wernisaży, koncertów, spektakli, seansów filmowych, prelekcji oraz innych imprez sportowych ikulturalnych.
 2. Organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, forów, debat, paneli dyskusyjnych, spotkań, wykładów,kursów oraz innych działań o charakterze edukacyjnym.
 3. Integrowanie środowiska sportowego, twórczego oraz animacyjnego – poprzez organizowanie imprez, wtym: spotkań integracyjnych, pikników, wycieczek, kolonii, półkolonii i innych.
 4. Organizowanie i finansowanie kursów.
 5. Działalność wydawniczą związaną z celami statutowymi fundacji, polegającą na wydawaniupublikacji,broszur, książek, plakatów, ulotek, pocztówek itp. i ich rozpowszechnianiu.
 6. Szkolenie wolontariuszy oraz innych osób związanych z fundacją.
 7. Działalność promocyjną i reklamową, skierowaną głównie na promowanie działań objętych celamifundacji, a także podmiotów i osób prawnych oraz fizycznych wspierających te działania.
 8. Organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń,spotkańi konferencji.
 9. Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą.
 10. Gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowaniecelówokreślonych Statucie i na rzecz fundacji.
 11. Rozwijanie podstawowych cech fizycznych i psychomotorycznych takich jak gibkość, skoczność,szybkość, poczucie równowagi, zdolności koordynacyjne.
 12. Kształtowanie postaw wobec zdrowia takich jak: higiena osobista, racjonalne żywienie,prawidłowapostawa ciała, aktywny wypoczynek, zwalczanie nałogów.
 13. Prowadzenie rehabilitacji, ćwiczeń wpływających na prawidłową postawę ciała, wzmacniającychkręgosłup, funkcjonalnych i korekcyjnych.
 14. Działania promocyjno-reklamowe.
 15. Pomoc osobom starszym i seniorom z problemami zdrowotnymi.
 16. Szkolenie w zakresie aktywności kulturalnych, sportowych i ekologicznych dla dzieci, młodzieży, osóbstarszych i seniorów.
 17. Prowadzenie zajęć z zakresu aktywności wyciszających oraz innych form aktywności i odbudowy zdrowiadla osób podatnych na trudności metaboliczne lub otyłość oraz z problemami z krążeniem.
 18. Prowadzenie kursów online.
 19. Prowadzenie warsztatów i zajęć edukacyjnych z zakresu Facefitness, masażów I fizjoterapii.
 1. Prowadzenie zajęć z zakresu aktywności treningowych psów oraz pokazów agility.
 2. Prowadzenie działalności popularyzującej problematykę uzależnień i profilaktykę uzależnień.
 3. Przeciwdziałanie skutkom covid-19.
 4. Ochrona i promocja zdrowia.
 5. Wspieranie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemomzdrowotnym i społecznym.
 6. Promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylówżycia korzystnych dla zdrowia psychicznego.
 7. Prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych oraz interwencyjnych na rzecz kształtowania postawprozdrowotnych.
 8. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami (dzieci i osób dorosłych), seniorów oraz osóbzagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie.
 9. Organizowanie cyklicznych zajęć, spotkań, zwiększających dostępność do szeroko rozumianych dóbrkultury.
 10. Organizacja festynów i pikników sportowych i rekreacyjnych.
 11. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji oraz wykluczenia.
 12. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
 13. Realizację nagrań video i fotografii.
 14. Sprzedaż ubrań, akcesoriów, gadżetów, napoi, przekąsek.
 15. Naukę tańca i wiedzy o tańcu.§9

1. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągnięcia celów statutowych oraz wspierania ich działalności.

2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich ustawowych obowiązków.

3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.

4. Dla realizacji celów o których mowa w § 8 Fundacja może prowadzić działalność statutową w formie odpłatnej i nieodpłatnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

ROZDZIAŁ III Majątek i dochody fundacji § 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwóch tysięcy złotych), z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, a także nieruchomości i ruchomości oraz inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

§ 13

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: a) darowizn, spadków, zapisów
b) dotacji i subwencji oraz grantów
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

d) dochodów z majątku Fundacji

e) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym

§ 10

f) odsetek i depozytów bankowych
g) prowadzonej działalności odpłatnej
h) dochodów z działalności gospodarczej
i) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

§ 14

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 16

1. Fundacja może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 17

 1. Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji zatwierdza Fundator.
 2. Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31.12.2023 r.§ 18

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. a) b) c) d) e) f) g)

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: pozostałeformyedukacjisportowejorazzajęćsportowychirekreacyjnych-PKD85.51.Z pozaszkolneformyedukacjiartystycznej-PKD85.52.Z

działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z pozostałepozaszkolneformyedukacji,gdzieindziejniesklasyfikowane-PKD85.59.B działalnośćobiektówsportowych-PKD93.11.Z
działalność klubów sportowych- PKD 93.12.Z

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z

h)
i)
j)
k)
l)
m) działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.2

n) o) p)

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z działalnośćzwiązanązwystawianiemprzedstawieńartystycznych-PKD90.01 działalnośćwspomagającawystawianieprzedstawieńartystycznych-PKD90.01

działalności związanej ze sportem – PKD 93.1 wydawanie książek – PKD 58.11.Z

pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z
działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z

q) sprzedażdetalicznaprowadzonaprzezdomysprzedażywysyłkowejlubInternet-PKD47.91.Z

r) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z

s) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z

ROZDZIAŁ IV Organy Fundacji § 19

1. Organem Fundacji jest:
Zarząd Fundacji, zwany dalej “Zarządem”
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.

Zarząd Fundacji § 20

1. Zarząd składa się z co najmniej jednej osoby.

2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy to składa się on z Prezesa Zarządu oraz Członków.

3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora.

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Zarządu.

5. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
6. Funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

7. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

8. Funkcję Prezesa lub Członka Zarządu może pełnić także Fundator Fundacji.
9. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i obejmuje funkcję Prezesa Zarządu.

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie powierzonymi poszczególnym członkom Zarządu działaniami organizacyjnymi Fundacji

b) uchwalanie rocznych planów finansowych

c) uchwalanie regulaminów

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji

f) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji

g) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady

h) reprezentowanie Fundacji

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.

§ 22

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 23

Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

Sposób reprezentacji § 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, także majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 25

Zmiany statutu dokonuje Fundator w formie uchwały.

Połączenie z inną fundacją § 26

1. Fundacja może, dla efektywnego realizowania swoich celów połączyć się z inną fundacją. 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator w formie uchwały.

Likwidacja Fundacji § 27

1. Fundator podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora organizacjom pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

18.11.2022 r.