Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Fundacja Zawsze w Formie Klub Sportowy, wpisana do KRS, KRS 0001005184, NIP: 585 149 93 38, REGON: 523791206, zarejestrowana pod adresem: ul. Kolberga 12c/25, 81-881 Sopot (dalej “Administrator”). Może się Pan/Pani skontaktować ze Administratorem, pod wskazanym wyżej adresem lub wykorzystując wskazane dane kontaktowe: studio@z-dance.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy z Panią/Panem w zakresie Platformy Administratora – z uwzględnieniem istnienia konieczności podjęcia odpowiednich czynności przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia oferty z możliwością złożenia zamówienia/zapytania oraz negocjowania warunków umowy. 

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy  Ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który stanowi:

 • prowadzenie marketingu bezpośredniego;
 • zapewnienie bezpieczeństwa Platformy,
 • przeprowadzanie audytów;
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
 • egzekwowanie wierzytelności;
 • przechowywanie dokumentów dla celów archiwalnych;
 • tworzenie analiz i statystyk oraz kosztorysowania przyszłych projektów;
 • zapewnienie rozliczalności (wykazania przez Administratora spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musi Pani/Pan podać Administratorowi swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia i wykonania umowy. Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa. W przypadku niepodania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych, zawarcie z Panią/Panem umowy nie będzie możliwe lub będzie bardzo utrudnione.

Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan żądać od Administratora: 

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; gdy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzania danych; gdy zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
 • ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość Pani/Pana danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; gdy Pani/Pana dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • przeniesienia danych: w przypadku, w którym dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie zgody przez Panią/Pana wyrażonej, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe? 

Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe:

 • podmiotom wspierającym działanie Platformy, np. księgowym, pracownikom ochrony, kierowcom; doradcom prawnym, obsłudze informatycznej
 • właściwym organom państwowym na potrzeby dokonania stosownych rozliczeń, w przypadku konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w innych przypadkach, w których Administrator byłaby do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów;

Jak długo Administrator przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe związane z wykonywaniem umowy będą przechowywane przez okres trwania tej umowy, natomiast po jej zakończeniu:

 • dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe;
 • w przypadku powstania po stronie Administratora uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Pani/Pana dane osobowe znajdujące się w bazie dostawców prowadzonej przez Administratora, przechowywane będą przez  okres 5 lat od roku, w którym doszło do ostatniego zlecenia. Po upływie tego terminu, Pani/Pana dane zostaną usunięte. 

Ponadto, Administrator może przechowywać Pani/Pana dane przetwarzane na potrzeby:

 • rozliczalności z wykonania obowiązków ustawowych – co do zasady bezterminowo.

Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy na podstawie Pani/Pana danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje?

Na Podstawie Pani/Pana danych mogą być podejmowane zautomatyzowane decyzje (np. na podstawie oglądanych na Platformie treści).